Servisná činnosť

Servisná činnosť predstavuje v procese predaja poľnohospodárskej techniky veľmi dôležitú úlohu, pretože rozhodujúcou mierou podporuje predaj. Kvalita zabezpečenia tejto činnosti je závislá na mnohých činiteľoch, ale vo väčšine prípadov je úmerná kvalite ponúkaných strojov. Systém budovania servisnej siete spoločnosti Agroservis vychádzal z dlhoročných skúseností firmy John Deere, pričom zohľadňoval špecifiká slovenských podmienok.

Servisná činnosť

V úvode treba povedať, že niekoľko rokov trvalo vybudovanie spoľahlivého servisného zázemia, ktoré v súčasnej dobe zabezpečuje 10 servisných stredísk po celom Slovensku. Vzhľadom na konštrukčné riešenie strojov a počty predaných strojov sa uvedený systém neustále zlepšuje, v snahe čo najlepšie zabezpečiť prevádzkovú spoľahlivosť strojov. Pre dobre fungujúci servis zohráva nepostrádateľnú úlohu dobre vyškolená obsluha, technické vybavenie a priestorové možnosti. Preto zázemie tejto činnosti sa opiera o servisnú a diagnostickú techniku, školiace a servisné priestory, ako aj dômyselné informačné, logistické a komunikačné systémy podporované počítačovou sieťou. Z tohto dôvodu sa servisní pracovníci pravidelne zúčastňujú školení, kde sú pod vedením skúsených inštruktorov informovaní o každej novinke v konštrukcii, diagnostikovaní a opravách strojov.

V systéme servisnej činnosti zaujímajú dôležité miesto servisné vozidlá a ich výbava. Každé servisné vozidlo firmy Agroservis a ich zmluvných servisných stredísk je vybavené tak, aby servisný pracovník mohol priamo na mieste presne identifikovať, lokalizovať a odstrániť poruchu, diagnostikovať stav určitej sústavy, alebo nastaviť niektorý mechanizmus stroja. Aby predávané stroje spoľahlivo slúžili svojim majiteľom počas celej doby životnosti, je nevyhnutná permanentná starostlivosť, ktorá spočíva v dômyselne prepracovanom záručnom a pozáručnom servise. Spoločnosť Agroservis prakticky realizuje túto myšlienku, pričom sa nezameriava len na stroje, ale aj na obsluhu. Technická starostlivosť o stroje vybavené modernými systémami vyžaduje nový prístup. Preto servisní pracovníci v prípade traktorov ale aj samohybných strojov pravidelne po sezóne vykonávajú kompletnú diagnostiku technického stavu, kde merajú hlavné technické parametre. Zákazník dostáva ako výstup zo skúšky oficiálny protokol, ktorý obsahuje porovnanie nameraných údajov s požadovanými nominálnymi hodnotami. Na základe konkrétnych hodnôt možno potom najlepšie posúdiť stav motora, prevodovky alebo hydraulického systému. Testy na motorovej brzde sú bezplatné a zákazník ich môže s traktorom každoročne absolvovať v najbližšom servisnom stredisku. Skúšky na brzde a kompletná diagnostika traktora nie sú jedinými formami starostlivosti o zákazníka.

Spoločnosť Agroservis každoročne v mimosezónnom čase organizuje pre užívateľov špecializované kurzy, ktoré sú zamerané na praktické otázky využívania a prevádzkovania konkrétnych strojov. Vyžaduje si to technická vybavenosť strojov, ktorá prostredníctvom obsluhy rozhoduje o tom, do akej miery budú využité prednosti a parametre zakúpeného stroja. Kým v minulosti sa kúpou stroja končil vzťah medzi obchodníkom a zákazníkom, v dnešnej dobe vzťah medzi výrobcom stroja, predajcom a zákazníkom nadobúda novú dimenziu, ktorej sa oficiálne hovorí zázemie, alebo pridaná hodnota, a na ktorú by žiaden zákazník pri rokovaniach ohľadom kúpi stroja nemal zabúdať. Z uvedeného vyplýva, že zámery a ciele firmy Agroservis súvisiace so zabezpečovaním servisnej starostlivosti majú jasné smerovanie, z ktorého je cítiť istota, korektnosť a zodpovednosť.

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk